古典拉丁语

古典拉丁语(古典拉丁语:LINGVA LATINA拉丁语Latina Classica)为罗马帝国官方语言标准语,盛行于公元前1世纪至公元2世纪。

古典拉丁语
LINGVA LATINA
发音/laˈtiːna/
母语国家和地区罗马共和国罗马帝国中世纪及近代欧洲、奇里乞亚亚美尼亚王国(作为通用语(lingua franca))、梵蒂冈 梵蒂冈
语言灭亡在9世纪由通俗拉丁语发展至各种罗曼语言(包括西班牙语意大利语法语葡萄牙语加泰罗尼亚语罗马尼亚语等)
语系
官方地位
作为官方语言梵蒂冈 梵蒂冈(在一些官式用途上使用)
管理机构Opus Fundatum Latinitas
罗马天主教会
语言代码
ISO 639-1la
ISO 639-2lat
ISO 639-3lat
公元60年的拉丁语通行范围。

在古典拉丁语,C和G总是发 [k][g] 的音,和现代的罗曼语族诸语言有所不同,法语、西班牙语,葡萄牙语几乎以C来取代K字母,可以说仍然保留了相当程度的古拉丁文特色。

在此时期,大致相当于拉丁语文学史上的黄金时代(前90年~公元14年屋大维去世)。拉丁语已经形成有统一规范的标准语,词汇丰富,句法完善,表现力强。

古典拉丁语历史编辑

 
一幅公元3世纪时的镶嵌画。画中维吉尔坐在克利俄墨尔波墨涅之间。来自哈德卢密塔姆(今突尼斯苏斯)。维吉尔被誉为古罗马最伟大诗人,他的《埃涅阿斯记》长达十二册,是代表着罗马帝国的巨著。

古典拉丁语(英语: Classical Latin,前80年~公元1世纪,即共和晚期至帝国初期)大致相当于拉丁语文学史上的黄金时代(前90年~公元14年,即屋大维逝世时)。在此时期,拉丁语已经形成有统一规范的标准语,词汇丰富,句法完善,表现力强。

古典拉丁语的主要代表人物有:

 • 西塞罗拉丁语 M.T.Cicerō,前106年~前43年)——曾任执政官、作家、演说家。著有《论演讲术》、《论共和国》、《反腓力辞》(14篇演说)、长诗《我的执政》和《我的时代》,另遗下书信900多封。
 • 凯撒拉丁语 G.J.Caesar,前102或100年~前44年)——曾任执政官、军事家、演说家,散文作家。著有高卢战记拉丁语 Bellum Gallicum)等,其著作和演说皆有文学价值。
 • 内波斯(C.Nepōs,前99~前24年)——史学家,传记传记。著有《名人传》、《年代学》、《轶事集》等。
 • 卢克莱提乌斯(T.Lūcrētius,前96?~前55年)——著有长诗《物性论》(Dē Rērum Nātūrā)和许多哲学论文。
 • 萨卢斯特(G.Sallustius.C,前86~前35或34年)——政治家,历史学家。著有《喀提林战争》、《朱古达战争》、《历史》(仅存残篇)。
 • 卡图卢斯(G.Catullus,约前84~约前54年)——抒情诗人。作品曾在2~13世纪失传,手稿在13世纪为人发现,流传下来的有116首诗。
 • 维吉尔(P.Vergilius.M.,前70~前19年)——诗人。著有民族史诗《埃涅阿斯记》(12卷)和牧歌多首。
 • 贺拉斯(Q.Horātius F.,前70~前19年)——诗人。著有《讽刺诗集》、《长短句集》、《歌集》(4卷)、《书札》(多卷,其中第3卷通称《诗艺》)。
 • 李维(T.Līvus,前59~17年)——历史学家。著有《罗马史》(142卷)。
 • 奥维德(P.Ovidius N.,前43~前18年)——诗人。著有《爱情诗》(5卷)、《变形记》(15卷)、《岁时记》(12卷)等。

这些代表人物反映的古典拉丁语,成为后世欧洲学校的必修科目和学术界研究的主要对象。[1]

参见编辑

参考编辑

 1. ^ 《拉丁语和希腊语》(2007年1月第一版)信德麟 外语教学与研究出版社